•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Meer oor ons

SKOOLHOOF:  Mev. L Du Plessis (waarnemend)


Hier by Hoërskool Duineveld glo ons dat ons werk met die kosbaarste besitting wat God aan die mens gegee het, nl. Sy kinders.

Alle  rolspelers, nl. die onderwysers, die ouers en  die skool het almal 'n besondere taak om te vervul.  Dit is ons gesamentlike taak om te verseker dat gebalanseerde, toegeruste kinders ons huise en skole verlaat om die  slaggate van die lewe voor hulle met selfvertroue aan te durf.

Ons streef, deur aan ons leerders geleenthede te skep, na uitnemendheid in ons skool en poog om elke leerder vir die lewe voor te berei om as volwassene sy/haar plek in die samelewing te kan volstaan.

ADJUNKHOOFDE:  I Taute en F Venter (waarnemend)

ONS VISIE

 • Ons is 'n prestige skool in die Noord-Kaap wat aan elke leerder die geleentheid bied om hom/haar maksimaal voor te berei vir die volwasse lewe.
 • Ons oud-leerders beklee verantwoordelike, saakmakende posisies in die gemeenskap en samelewing.
 • Ons word erken as die mees dinamiese skool in die Noord-Kaap.
 • Ons ontgin die geografiese voedingsbron van ons skool ten volle.
 • Die skool beskik oor 'n infrastruktuur wat tred hou met die moderne tegnologie.
 • Die finansies van die skool is kerngesond en word op 'n verantwoordelike besigheidsgrondslag bestuur.
 • Die skool behou en bou  voort op dit wat in die verlede vir ons saak gemaak  het.
 • Menslike hulpbronontwikkeling vind deurlopend plaas.

MISSIE
Om, binne die Skolewet, die skoolbeleid van Hoërskool Duinveld te bepaal, en toe te sien dat dit nougeset uitgevoer word deur die Skoolhoof, wat, as Uitvoerende Bestuurder van die skool, die werksaamhede van die skool moet bestuur. 

ONS WAARDES

CHRISTELIKE WAARDES
Ons skool is gebou op Christelike waardes en sal dit steeds onderskryf

EENSGESINDHEID
As 'n groep sal ons strewe na eensgesindheid, sodat al ons lede besluite wat geneem word sal ondersteun en respekteer.

RESPEK
Ons respekteer mekaar en mekaar se idees en demonstreer dit in alles wat ons doen.

OPENHARTIGHEID
Binne die Beheerliggaam is ons ten volle openhartig met mekaar, sonder enige vrees vir afbrekende kritiek.

TOEGEWYDHEID
Ons is ten volle toegewyd aan ons missie, ons waardes en ons taak.

OOP VISIE
Ons erken die individualiteit van elke leerder, ouer en alle persone gemoeid met die opvoedingstaak.

PLANMATIGHEID
Ons visie is ons vaste doelwit en ons sal altyd besin of ons nog op die regte koers is, en dan ons planne dienooreenkomstig wysig.

TOEGANKLIKHEID
Ons het niks om weg te steek nie en daarom sal ons inligting ten alle tye vir ouers en ander rolspelers toeganklik wees.