•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Beleidsdokument

Kliek hier om terug te gaan.

GEDRAGSKODE VIR HUIS DUINEVELD EN HUIS GORDONIA

INLEIDING

1. ALGEMEEN

1.1. In ‘n koshuis is ‘n gedragskode noodsaaklik om die opvoedkundige doelstellings van die koshuis te bereik.
1.2. Orde, dissipline en respek vir elke individu vorm die grondslag vir sukses in ‘n gelukkige koshuisgemeenskap
1.3. Christelike beginsels dien as grondslag vir die Gedragskode
1.4. Hierdie Gedragskode erken die volgende:
* Die toepaslike SA Skolewet.
* Die Handves van Menseregte soos gevind in hoofstuk 2 van die SA Grondwet.
* Die Gedragskode vir Personeel soos gevind in die Gedragskode van Hoërskool Duineveld.

2. DOELSTELLINGS

2.1. Om aan elke leerder die volle geleentheid te gee vir optimale verwesenliking van vermoeëns en talente op alle Christelike opvoedkundige terreine waarop die koshuis hom mag beleef
2.2. Om aan elke leerder die geleentheid te gee om hom maksimaal voor te berei vir die volwasse lewe en ‘n meelewende rol te speel.
2.3. Om aan elke leerder as individu met sy eie besondere eienskappe en behoeftes, sekuriteit en geborgenheid te bied as deel van die koshuisgemeenskap.
2.4. Om leerders te leer om vir mekaar om te gee en mekaar se belange op die hart te dra in ‘n gees van samewerking, ondersteuning en wedersydse respek.
2.5. Om as koshuis en as ouers in vennootskap die beste vir die kind aan te bied deur effektiewe kommunikasie.

3. ALGEMENE PROSEDURE

Om die bogenoemde doelstellings te bereik is ‘n gedesentraliseerde voogstelsel noodsaaklik. Dit bestaan uit die volgende fasette:

* Skoolhoof (Oorhoofse beheer)
* Koshuisvader / Koshuismoeder
* Diensdoenende Personeel vir toesighouding by leerders.
* Matrones
* Ouers skakel met die koshuis in die volgorde:
• Diensdoenende onderwyser (Daaglikse navrae)
• Koshuivader / Koshuismoeder ( Koshuis leerder belange)
• Skoolhoof

4. KOSHUISPREFEKTE

4.1. Hierdie aangestelde of verkose raad is bemagtig om leiding te neem onder leerders t.o.v. die uitlewing van die gedragskode.
4.2. Geen dissiplinêre stappe mag deur die rade self toegepas word nie, maar wel die identifisering en aanmelding van probleme by die Koshuisvader/Koshuismoeder.

5. PROSEDURE

KLOKKE
• Tye word gegee vir 1ste en 4de kwartale. Gedurende die 2de en 3de kwartale skuif alle tye tot en met middagete ingesluit met 30 min aan.
• Tye geld vanaf Maandagoggend tot en met Vrydag middagete.

05:45 Opstaan
06:00 Stiltetyd
06:10 Ontbyt
06:45 Alle leerders uit die koshuis
13:30 Middagete
14:25 Waarskuwingsklok vir middagstudie
14:30 Middagstudie
15:30 Sport
17:30 Aandete
18:55 Waarskuwingsklok vir aandstudie
19:00 Aandstudie 1ste Sessie
19:55 Studiebreek
20:05 Aandstudie 2de Sessie
21:00 Studie verby
21:30 Stiltetyd
21:40 Stiltetyd verby
21:45 Ligte uit

Naweektye word deur die diensdoenende personeellid bepaal.

ONTHOU: GEEN LEERDER MAG DIE KOSHUIS BETREE GEDURENDE DIE SKOOLDAG NIE, TENSY MET TOESTEMMING VAN DIE SKOOLHOOF OF KOSHUISVADER/KOSHUISMOEDER.

Saterdae:

Opstaantyd en ontbyt soos gereël die vorige aand
12:00 (of soos gereël) – Middagete
17:30 Aandete
20:00 Stilte in koshuis
23:00 Ligte uit

Sondae:

07:30 Opstaantyd
08:00 Ontbyt
09:00 Almal kerk toe. Kerkreëlings getref met toesighoudende onderwyser gedurende ontbyt.
12:00 Middagete
12:00-16:00 Rustyd
17:30 Aandete
21:00 Terug van naweek: almal in koshuis
21:45 Ligte uit

Indien ‘n fliek op televisie later klaarmaak, moet reëlings met die koshuisvader/-moeder getref word.

6 KOSHUISREëLS:

Koshuisreëls is noodsaaklik vir die handhawing van goeie dissipline en orde om die koshuis se totale funksionering te rig.

Volgens H/S Duineveld se tradisies, moet leerders se gedrag ten alle tye onberispelik wees. By H/S Duineveld toon ons ten alle tye respek aan personeel, seniors, klasmaats, en ander leerders. Ons koshuisreëls omvat die grondbeginsels van respek nl. teenoor gesag, relevante strukture, eiendom en ander kosgangers.

6.1 Koshuis-eiendom:

6.1.1 Elke inwonende koshuisleerder is verantwoordelik vir die instandhouding en netheid van sy/haar bed, matras en klerekas in sy/haar kamer.
6.1.2 Enige gebreke per ongeluk veroorsaak deur ‘n leerder aan meubelment of gebou moet dadelik aan die koshuisvader aangemeld word. Die koste vir die herstel sal van die leerder verhaal word.
6.1.3 Geen muurbehangsel of prente is toelaatbaar teen die mure nie.
6.1.4 Geen leerder mag na ‘n ander kamer trek. Sonder die toestemming van die koshuisvader nie.
6.1.5 Geen leerder word in ‘n ander leerder se kamer toegelaat as die leerder nie in sy kamer is nie.
6.1.6 Enige vorm van vandalisme is strafbaar en mag lei tot skorsing.

6.2 Persoonlike Besittings:

6.2.1 Die koshuispersoneel aanvaar geen verantwoordelikheid vir enigiets van ‘n leerder wat beskadig of verlore raak nie. Sluit waardevolle items soos kontant, bankkaarte, ens. in ‘n kas toe. Dit word aanbeveel dat sleutels aan die persoon gehou word.
6.2.2 Alle kaste moet gesluit gehou word. Die duplikaatsleutels met die kosganger se naam daaraan geheg, kan aan die koshuisvader of verantwoordelike prefek oorhandig word vir veilige bewaring.
6.2.3 Die aanhou van radio’s is ‘n vergunning wat ontneem kan word indien dit so gebruik word dat dit vir ‘n ander ‘n steurnis is. Sluit radio’s in kaste toe wanneer dit nie gebruik word nie.
6.2.4 Die aanhou van enige ander elektriese toebehore is onderworpe aan die goedkeuring van die koshuisvader en is ‘n vergunning. Geen elektriese ketels, verwarmers, waaiers, of broodroosters mag in die kamers aangehou word nie. Leerders mag met die nodige verlof van die koshuisvader wel ‘n rekenaar hê, maar alleenlik nadat hul ouers skriftelik daarvoor aansoek gedoen het. Sodanige rekenaars mag alleenlik vir die doel van studies gebruik word. Onder geen omstandighede mag dit vir enige ander doel gebruik word nie. Geen ander leerder mag die rekenaar op enige wyse sonder die verlof van die koshuisvader gebruik nie.
6.2.5 Yskaste mag in kamers gehou word, onderworpe aan ‘n huur soos bepaal deur die koshuisvader. R50,00 per yskas per kwartaal.
6.2.6 Geen besittings van enige leerder mag sonder verlof gebruik of verwyder word nie. Betoon die nodige respek vir ander se eiendom.

6.3 Koshuisinspeksie:

6.3.1 Beddens moet netjies opgemaak wees voor ontbyt en kamers moet deur die loop van die dag netjies wees.
6.3.2 Sporttoerusting moet netjies gebêre word in die kamer of in gereserveerde lokaal.
6.3.3 Niks mag onder die beddens gestoor word nie.
6.3.4 Die studiesale moet na middag- en aandstudie netjies agtergelaat word.
6. 3.5 Kamerinspeksie sal op gereëlde basis deur, koshuisvader tesame met prefekte gedoen word.
6.3.6 Geen meubelment mag sonder die koshuisvader se toestemming geskuif word nie.
6.3.7 Badkamers en toilette moet ten alle tye netjies gehou word. Enige gebreke moet dadelik aangemeld word by prefekte. Maak jouself droog voordat jy die stort verlaat.

6.4 Reëling tydens etes:

6.4.1 Leerders moet netjies aangetrek wees gedurende etenstye. Geen kaalvoete, onderhemde of moulose T-hemde word in die eetsaal toegelaat nie. Sweterige sportklere moet met ‘n sweetpak bedek wees.
6.4.2 Geen leerder mag laat of afwesig wees tydens maaltye sonder die toestemming van die koshuisvader of onderwyser aan diens.
6.4.3 Geen leerder mag die eetsaal verlaat sonder toestemming nie.
6.4.4 Goeie tafelmaniere word van elke leerder verwag. Die prefek/tafelhoof moet ‘n voorbeeld stel. Leerder(s) wat afwesig is tydens ete moet by koshuisvader/onderwyser aan diens aangemeld word, deur die prefek/tafelhoof.
6.4.5 Geen ongemanierdheid sal in die eetsaal geduld word nie.
6.4.6 Leerders wat nie naweke in die koshuis bly en nie etes gaan neem nie, moet dit so in die uittekenlys aandui wat op Woensdagaande beskikbaar is. Ouers moet dus asb. hul leerder(s) so inlig voor/op Woensdae.
6.4.7 Leerders wat later of vroeër as geskeduleer etenstye moet eet, moet eers met die koshuisvader/moeder reël en dit dan met die matrone aan diens in die kombuis reël. Die reël geld slegs vir skoolaangeleenthede en nie vir ekstra klasse, sportoefeninge of enige privaat geleentheid nie.
6.4.8 Enige veranderings in naweekbeplannings, wat etes aanbetref, moet met die koshuisvader/onderwyser aan diens bespreek word.
6.4.9 Leerders mag nie tydens etes by die kombuis ingaan nie.

6.5 Uitteken:

6.5.1 Dit word van alle kosgangers verwag om op die uittekenlys aan te dui waarheen hulle gaan en wanneer hulle die koshuis verlaat.
6.5.2 Indien kosgangers die koshuis vir die naweek verlaat, moet hulle die naweekuittekenlys invul en daarby teken. Dit is die plig van die leerder om self die tyd aan te teken wanneer hy weer terug is.
6.5.3 As die leerder nalaat of afwyk van die inskrywingsprosedures op die uittekenlys, kan die koshuisvader of enigiemand anders soos gespesifiseer in 2 hierbo, geen verantwoordelikheid aanvaar vir sy aksies daarna of wat met hom mag gebeur nie.
6.5.4 As die leerder uitgaan na iemand anders as sy ouers, moet hy of telefoniese of skriftelike toestemming daarvoor hê. Indien die leerder na ‘n dagleerder gaan, moet lg. se ouers ook kennis geeaan die koshuisvader/moeder dat hul van die reëling bewus is.

6.5.5 Leerders moet by hul terugkeer onmiddellik op die uittekenlys terug- teken.
6.5.6 Leerders wat oor naweke inbly is onder gesag en reëlings van die koshuisvader/moeder of onderwyser aan diens.

6.6 Besoek en Verlating van Koshuisgronde:

6.6.1 Ouers mag hul seuns enige tyd besoek. Die reëling geld slegs vir ouers. Dit sal van ouers gewaardeer word indien hulle probeer om seuns nie tydens etensure en studietye te besoek nie.
6.6.2 Geen leerder mag die skoolgrond verlaat sonder die toestemming van die koshuisvader/onderwyser aan diens nie.
6.6.4 Leerders mag Woensdagmiddae dorp toe gaan, in welke gevalle hulle in skooldrag geklee moet wees. Leerders mag nie enige ander dag sonder toestemming dorp toe gaan nie. Reëlings moet ook gedurende die week vir skoolaktiwiteite en sport getref word.
6.6.5 Leerders moet alle etes tydens naweke en ook tydens eksamentye bywoon.
6.6.7 Vensters van kamers moet toegemaak word as ‘n leerder sy kamer verlaat.
6.6.8 Geen besoekers mag die koshuis betree sonder toestemming van die onderwyser aan diens/koshuisvader.
6.6.9 Ouers kan nie verlof gee vir enige reëling strydig met roetine reëlings nie.

6.7 Naweekverlof:

6.7.1 Wanneer ‘n leerder die naweek by iemand anders as sy ouers wil spandeer, moet die leerder se ouers skriftelike of telefoniese toestemming aan die koshuisvader gee.
6.7.2 Leerders wat Sondagaande terug keer van naweekverlof, moet voor 21:00 in die koshuis wees.
6.7.3 Koshuisleerlinge wat gedurende die naweek die koshuis wil verlaat vir sosiale aktiwiteite, moet betyds met die koshuisvader/-moeder reëlings tref. Dit sluit in die skriftelike of telefoniese toestemming van die ouer.

6.8 Kerkdienste:

6.8.1 Daar word van kosgangers verwag om ‘n kerk by te woon.

6.9 Telefoon, Telefoondiens en Selfone:

6.9.1 Ouers kan kosgangers enige tyd tussen opstaantyd en ligte uit skakel, behalwe tydens stiltetye en studietye. Geen oproepe van ouers word na 21:45 toegelaat nie.

Die gebruik van selfone na ligte uit word ten sterkste ontmoedig deur die koshuisvaders/-moeder.

6.10 Studiereëls:

Die erns van studie kan nie genoeg benadruk word nie. Stappe sal teen leerders geneem word wat reëls verontagsaam.

6.10.1 Tydens eksamentyd sal aangepaste studie tye aan leerders deurgegee word.
6.10.2 Toestemming om laat te studie na(21:45) veral tydens eksamens moet deur die koshuisvader of onderwyser aan diens verleen word.
6.10.3 Geen hoorbare musiek word tydens studietye toegelaat nie.
6.10.4 Leerders mag nie tydens studie eet of kos laat aflewer nie.
6.10.6 Leerders moet sorg dat hulle alle studiemateriaal in gereedheid het met die lui van die waarskuwingsklok vir studie.
6.10.7 Wanneer aankondigingsklok vir studie lui, moet leerders reeds rustig sit in die studiesaal of hul kamers.
6.10.8 Leerders mag nie telefoonoproepe tydens studie ontvang nie. In ‘n geval van nood, moet die ouers asb. die koshuisvader kontak.
6.10.9 Geen rondlopery word tydens studietye geduld nie.
6.10.10 Alle leerders moet studietye bywoon. Verlof tot afwesigheid mag slegs by die diensdoenende personeel verkry word.

6.11 Voertuie:

Verlof om ‘n voetuig op die terrein te stoor moet skriftelik by die Skoolhoof ingedien word.

Voorwaardes en reëlings sal deur ouer onderneem moet word.

Leerders en ouers moet kennis neem dat die toelaat van voertuie ‘n
vergunning is. Leerders wat nie aan die reëls gehoor wil gee nie, sal die
gevolge daarvan moet dra.

Die optrede van die skool word nie vervat in die Kategorieë soos later in
die dokument beskryf word nie, aangesien hierdie ‘n saak is wat nie
noodwendig deur die dissiplinêre stappe moet gaan nie. ‘n Leerder kan
summier alle voorregte rakende die aanhou van ‘n voertuig verbeur.


Voertuie word gedefinieer as ‘n rymiddel wat brandstof aangedrewe is.

6.11.1 Leerders wat voertuie wil aanhou moet die goedgekeurde vorm saam
met sy ouers invul.
6.11.2 Voertuie mag slegs aangewend en gebruik word deur die persoon verantwoordelik vir die voertuig (hierna genoem die eienaar). Geen ander persoon mag saam met hierdie persoon in of op die voertuig vervoer word nie.
6.11.3 Voertuie mag slegs gebruik word om Woensdagmiddag mee dorp toe te gaan en om naweke mee huistoe te ry.
6.11.4 Indien ‘n ander leerder saam met die eienaar wil huistoe ry vir ‘n naweek, moet die ouers van beide die eienaar en die passasier toestemming daarvoor gee deur die koshuisvader of –moeder te skakel. Geen sms’s sal aanvaar word nie.
6.11.5 Geen leerder wat nie die eienaar van ‘n voertuig is nie, mag deur ‘n eienaar van ‘n voertuig iewers heen vervoer word nie. Selfs die eienaar van een voertuig mag nie deur die eienaar van ‘n ander voertuig vervoer word nie.
6.11.6 Voertuie moet op die aangewysde plekke geparkeer word.

Seuns: Motors moet onder die bome oorkant die Junior Koshuis geparkeer word. Motorfietse kan ook hier geparkeer word, maar dit mag ook op die sementblad tussen die noordsaal en die eetsaal geparkeer word.

Dogters: Voertuie mag slegs agter die dogterskoshuis geparkeer word.

LET WEL: GEEN motor word ter enige tyd toegelaat om by die Noordhek in te ry nie en mag derhalwe nie van daardie parkeerarea gebruik maak nie.

Ouers en leerders moet asseblief daarop let dat indien ‘n leerder nie gehoor wil gee aan die reëls hierbo nie, daar met hom in gesprek getree sal word en indien nodig, sal van die leerder verwag word om die voertuig se sleutels by die koshuisvader of –moeder in te handig. In so ‘n geval mag die leerder slegs die voertuig gebruik om naweke mee huistoe te gaan.

Indien die leerder steeds nie gehoor wil gee sal hy/sy die vergunning verbeur om die voertuig op die skoolterrein te stoor.

6.12 Siekte

6.12.1 Indien leerders soggens siek voel, moet hulle tussen die opstaanklok en ontbyt dit aan die diensdoenende personeel gaan rapporteer. Siekte op ander tye van die dag moet te alle tye eers aan die koshuisvader en daarna aan die matrone gerapporteer word. Niemand mag sommer net soggens bly lê nie. Leerders wat ongesteld is, moet hul kamers verlaat om die diensdoenende personeel in te lig aangaande hul bepaalde siekte toestand.
6.12.2 Wanneer ‘n leerder siek rapporteer, sal ‘n afspraak, indien nodig, by sy dokter gereël word deur die matrone aan diens met die goedkeuring van sy ouers..
6.12.3 Leerders wat by die skool ongesteld raak, moet by die graadhoof toestemming kry om die skool te verlaat en daarna by die koshuisvader om die koshuis te bertree. Dié hele proses geskied volgens die skool se uittekenbriefie. Daarna moet hulle by die senior matrone rapporteer.

6.12.4 Indien leerders ‘n besering opdoen, moet die koshuisvader of matrone dadelik in kennis gestel word. Koshuisvader/moeder skakel met ouers.

LW: Leerders wat siek rapporteer moet tot die volgende oggend in die bed bly. Elke probleem sal egter op meriete hanteer word. Verlof om op te staan moet by die koshuisvader of senior matrone verkry word.

6.13 Gebruik van die Swembad:

6.13.1 Leerders mag die swembad slegs met die toestemming en onder toesig van die onderwyser aan diens gebruik.
6.13.2 Die onderwyser wat toesig hou moet toesien dat die swembadreëls eerbiedig word..

6.14 Algemeen:

6.14.1 Leerders moet daarop let dat die koshuis soms gebruik word deur
besoekende groepe of andersins deur ander leerders tydens toernooie. Dit mag daartoe lei dat leerders versoek mag word om hul kamers te ontruim. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore of beskadigde goedere indien sulke kamers dan nie ontruim word nie!
6.14.2 Geen sport word op Sondae toegelaat nie.

6.14.3 Leerders moet die skool bywoon ooreenkomstig die regulasies van die NKOD. Dit beteken dat leerders vanaf dag een van elke kwartaalreëling kennis neem en hul vakansie- en naweekreëlings dienooreenkomstig tref.
6.14.4 Posadres van koshuis:

Huis Duineveld / Huis Gordonia
Privaatsak X5886
UPINGTON
8800

6.14.5 Geen balspeletjies mag in gange en kamers gespeel word nie.
6.14.6 Stiltetyd in die oggend en die aand is uitsluitlik vir die hou van godsdiens. Jy mag nie gesels of rondbeweeg of studeer nie. Kamerdeure moet oop wees. Niemand mag gedurende die oggend stiltetyd op sy bed lê nie. (Wel saans nadat die godsdiens afgehandel is.)
6.14.7 Daar mag nie nadat waarskuwingsklokke gelui het, nog gestort word nie.
6.14.8 Vanaf 21:40 tot 21:45 moet kosgangers gereedmaak vir slaaptyd.
6.14.9 Ouers moet alle tye verlof verleen aan kosgangers voordat hulle saam met ander mense per voertuig reis of saam op ‘n motorfiets ry.
6.14.10 Skakel radio’s en ligte af wanneer jy jou kamer verlaat. Onthou elektriese krag wat vermors word, kos geld. Skakel ook die TV af wanneer julle die TV-kamer verlaat.
6.14.11 Geen los elektriese drade mag op die kamervloer rondlê nie.
6.15.12 Geen tasse of enige ander items mag in die voorportaal of gange gelaat word nie.
6.16.13 Rook en die gebruik van alkoholiese drank of enige middel wat gewoontevormend of nadelig is vir die gesondheid, is verbode. Leerders mag ook geen van bogenoemde in hul besit hê nie.
6.16.14 Leerders wat ekstra vakke elders neem of wat ekstra onderrig (in kernvakke) ontvang se ouers moet die nodige reëlings met die koshuisvader tref ten opsigte van inrigting/onderrigpersoon, dag, tyd en datums.

6.16.15 Koshuispersoneel is nie beskikbaar om leerders rond te ry vir die verkryging van leerder – en/of bestuurderslisensies nie, trouens koshuisleerders moet poog om genoemde lisensies gedurende vakansies by hul tuisdorpe te bekom.
6.16.16 Klipgooiery, natgooiery, rowwe speletjies en bakleiery word verbied.
6.16.17 Geen leerders mag in besit wees van enige gevaarlike wapens nie,
m.a.w. enigiets wat gebruik word om enige iemand anders opsetlik te beseer nie. Dit sluit messe en vuurwerke in. Geen skiet van klappers word op die gronde toegelaat nie.
6.16.18 Geen verbale of fisiese aanranding word toegelaat nie.
6.16.19 Geen pornografie word toegelaat nie.
6.16.20 Lede van die teenoorgestelde geslag (familie ingesluit) word nie in die
kamers toegelaat nie. Hierdie reël geld nie vir die aanmeldingsdag, nl. die dag voor die skool begin vir die eerste kwartaal nie
6.16.21 Matriekleerders wat gedurende die eindeksamen in die koshuis
inwoon, moet nog steeds die normale koshuisreëls gehoorsaam.
Indien so ‘n leerder hom aan enige vorm van wangedrag skuldig maak, sal hul summier uit die koshuis gesit word.
6.16.22 Leerder in skooldrag moet te alle tye netjies wees. Hare moet netjies gesny en gekam wees. Skoene moet skoon gepoets word.

6.16.23 Dit word van elke kosganger verwag om op akademiese gebied sy kant te bring.

Elke kosganger moet jaarliks heraansoek doen.

NB: Om ‘n koshuis effektief en goed te bestuur, is dissipline, samewerking en ‘n spanpoging van kardinale belang. Ouers word vriendelik gevra om ten alle tye hul samewerking in die verband te gee. Dit sal waardeer word as ouers die koshuisvader in die volgende sal ondersteun:

• dat alle kledingstukke duidelik gemerk sal wees..
• dat leerders die korrekte skooldrag besit.
• dat leerders na ‘n naweek soos voorgeskrewe tyd arriveer.
• om nie versoeke te rig wat buite koshuisreëls is.
• ouers is welkom enige probleme met die koshuisvader te kom bespreek.

7. Ernstige oortredings wat tot uitsetting uit die koshuis sal lei sluit in:

* Roop op die rerrein of in die koshuisgeboue.
* Besit, verkoop, gebruik of onder die invloed van alkoholiese drank en/of verslawende of onwettige middels.
* Die betreding, sonder toestemming, van ‘n seun of dogter se kamer of badkamers.
* Die besit van pornografiese materiaal en/of pornografiese materiaal op hul persoonlike selfoon.
* Verkragting
* Ernstige aanranding (Indecent assault)
* Enige vorm van teistering (harresment) teenoor ‘n personeellid of mede-kosganger.
* Aanranding met die intensie om ernstige liggaamlike beserings te veroorsaak.
* Aanranding van ‘n personeellid van die koshuis.
* Ernstige intimidasie van ‘n personeellid of mede-kosganger.
* Kwaadwillige beskadiging van koshuis en staatseiendom.
* Diefstal, waar verswarende omstandighede, in die opinie van die koshuisvader, bestaan.
* Roof en plunder.
* Die in besit wees van gevaarlike objekte op die koshuisterrein en/of koshuisgeboue.
* Die herhaalde oortreding van die koshuisreëls.
* Enige ander vorm van oortreding of swak gedrag wat volgens die koshuisvader se opinie as ‘n ernstige oortreding beskou word.