•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Huis Gordonia (Dogters)

Kliek hier om terug te gaan.

'n Dag in die lewe van 'n Gordonia Girl . . .
Iets te ete

 

 

Speel bietjie tafeltennis
Ontspanning
 - “Seepies” kyk in die Ontspanningslokaal
Vet-Fabriek – Snoepie
. . . en ons studie ook!
ZZZZZZZZZZZZZ

 

Isabel Hattingh 2017 resize

Superintendent Mev. I. Hattingh

 

Huis Gordonia is meer as 'n blyplek in die week, maar 'n huis weg van die huis . Hier word die "Gordonia Girls" deel van 'n warm, hartlike huishouding wat gekenmerk word deur n gevoel van samehorigheid en trots. Die gees en rigting van ons skool is nou gekoppel aan die welstand van ons koshuisleerders.

Daar is elke dag 'n personeellid aan diens. Die personeel word bygestaan deur die koshuisprefekte, wat deur die leerders verkies is om te help met die toepassing van die reëls wat op dissipline, hoflikheid en Christelike beginsels gebaseer is.

MEDIESE GEGEWENS VAN LEERLINGE

Dit moet met toelating op die aansoekvorm aangedui word. U as ouers moet self die apteekrekening reël.

DORPSMIDDAG

Woensdaemiddae kry die leerlinge geleentheid om na die Kalahari Mall toe te gaan in koshuisdrag of skoolklere.

KOSHUISORGANISASIE


KLOKTYE

Opstaan 05: 45
Kas- en Kamerinspeksie en gang uitvee
Oggendstilte 06:10

Inspeksie: 06:20
Ontbyt: 06:25

Koshuis verlaat klok: 06:45
Middagete 13:00


Stilte 13:30 - 14:30
Studie 14:30 - 15:30
Aandete 17:30
Aandstudie 19:00 - 20:00 - 20:10 - 21:00
Aandstilte 21:45
Ligte uit 22:00

l. OPSTAANKLOK

Almal moet dadelik opstaan, was, aantrek en kamer aan die kant maak. Die bed moet netjies opgemaak word. Kamers moet netjies uitgevee word .
NB.: Elke kamer moet 'n besem hê.

2. OGGEND- EN AANDSTILTE

Daar moet dadelik stilte wees. Leerlinge mag nie rondbeweeg of huiswerk doen nie. As 'n leerling klaar godsdiens gehou het moet sy stil op haar bed bly sit. Niemand mag in die badkamer wees nie.

3 . KAS- EN KAMERINSPEKSIE

Niks mag in die kamer of onder die bed of in die vensterbanke rondlê nie. Leerlinge moet in kamer wees met kaste oop vir inspeksie deur personeel en prefekte.

4. ETENSTYE

Geen leerder mag sonder verlof van ete af wegbly nie. As die etensklok lui, moet almal reeds voor die eetsaal wees. Leerlinge tree aan vir ete. Tydens ontbyt moet personeel en prefekte daarop let dat leerlinge se kleredrag, skoene ingesluit, netjies en skoon is. Absolute stilte moet heers wanneer kosgangers die eetsaal binnestap. Prefekte en Personeel moet sorg dat die ete ordelik en waardig verloop. Afdek van die tafel moet nie net deur een of twee leerlinge gedoen word nie. Elkeen moet sorg dat die tafels afgedek en netjies is voordat hulle die saal verlaat.

5. IN OGGEND VOOR SKOOL

Elke kosganger maak vir oulaas seker dat sy bed en kamer netjies is voordat hy of sy na die skool gaan. NB - Alle kosgangers moet koshuis verlaat voor 06:50 in die somer en 07:20 in die winter .

6. NA MIDDAGETE

Klere wat uitgetrek word moet netjies opgehang of weggepak word. Kamers en beddens van leerlinge moet ten alle tye netjies wees. Middagstilte moet streng gehandhaaf word.

7. STUDIEKLOK

Wanneer die klok lui moet leerlinge dadelik aantree, stil instap en op bevel van die prefek of personeellid stil haar sitplek inneem en begin met haar huiswerk. Graad 8, 9 en 10-leerders studeer in die studiesaal en Graad 11 - 12 in hulle kamers. Geen rondlopery en vraery mag plaasvind nie. Leerlinge mag gedurende studie die onderwyser vra om hom of haar met huiswerk te help. Aan die einde van die studie moet almal bly sit totdat die personeellid sê dat hulle mag gaan. Absolute stilte in studiesaal.  Geen eetgoed word toegelaat in die studiesaal, slegs drinkgoed.

8. BADTYE IN AAND

Leerlinge moet net genoeg water gebruik wanneer hulle bad en een persoon mag nie langer as vyf minute stort nie. Water en elektrisiteit moet bespaar word. Leerlinge moet ook ten alle tye sorg dat ligte en veral die studiesaal se ligte nie onnodig brand nie. Die badkamers moet netjies gehou word.

9. AANDSTILTE

Soos in die oggend .

10. LIGTE UIT

Na ligte uit mag geen leerling rondloop of gesels nie. Selfone moet op "stil" gestel word.

11. LAATLIG

Dit mag alleen gebruik word vir studie en in die studiesaal. Geen laatlig na 23:00 in die aand nie. Sondagaande is daar geen laatlig vir enige leerling nie.

12. UITTEKEN

12.1 Alle leerlinge teken direk na middagete uit.

12.2 Wanneer leerlinge die koshuis gedurende weeksdae verlaat, (huis toe ens.) mag slegs by Mev. Kotze uitgeteken word - indien sy nie beskikbaar is nie , by personeellid aan diens - verlof om te gaan sal slegs toegestaan word as ouers die leerlinge kom haal of telefonies met Mev. Kotze reël.

12.3 Leerlinge wat naweke inbly, moet uitteken.Naweekleerlinge moet alle etes bywoon tensy anders gereël met personeellid aan diens.

13. KOMBUIS EN EETGEREI, VROEG- EN LAATETES. KOSPAKKIES

Geen eetgerei mag deur iemand uit die eetsaal of kombuis verwyder word nie. Indien 'n leerling nie by ete kan wees nie en vroeër of later wil eet, moet sy met die matrone in die kombuis reël. Indien leerlinge iewers heengaan en dan nie by die koshuis eet nie kan daar vroegtydig vir kospakkies gevra word by die kombuis. Alle siek leerlinge moet net na opstaanklok aan personeellid aan diens rapporteer. Personeellid sal dan met matrones reël vir kos en vir doktersbesoek indien nodig.

14. ALGEMEEN

14.1 Behandel die koshuisgebou en meubels soos jou eie en pas dit op. Enige items wat deur leerlinge gebreek word sal deur die betrokke kind se ouers vervang moet word. Enige ongeluk of skade moet aan die huismoeder gerapporteer word.

14.2 Geen geraas, stoeiery en hardlopery in gange, kamers en badkamers word toegelaat nie. Radio's mag ook nie oorverdowend hard gespeel word nie. Geen elektriese apparaat soos verwarmers, warmkomberse, ens. word toegelaat nie. Haardroërs en waaiers mag gebruik word nie.

14.3 Telefone mag nie gebruik word tydens etes, studie, stilte of na ligte uit nie.

14.3 KLEREDRAG: As kosgangers verlof het om dorp toe te gaan moet hulle in volle skooldrag gaan, maar oor naweke word gewone ontspanningsdrag toegelaat. Leerders moet ten alle tye netjies geklee wees.

14.5 Naweekleerlinge besoek eredienste.

14.6 RUIL VAN KAMERS: 'n Leerling mag slegs met toestemming van Mev. Kotze van kamer verander.

14.7 Indien enige leerling die koshuis gedurende skoolure moet besoek, moet sy eers toestemming by Mev. Kotze verkry.

14.8 LAERSKOOLSTUDIE

Gr. 7 - Volle studie tensy anders gereël met personeellid aan diens.

14.9  Daar mag slegs een yskas per kamer wees.  Leerders sal kwartaalliks 'n vaste bedrag moet betaal. Dieselfde geld vir 'n "mobiele verkoeler met pype".

15. NAWEEKLEERLINGE

Is volle verantwoordelikheid van personeellid aan diens. Indien leerlinge enige tyd oor naweek die koshuis verlaat, of iewers heen wil gaan moet eers toestemming verkry word.

15.1 Naweek inwoning: Alle leerlinge wat naweke inbly, asook die leerlinge wat Vrydagmiddae by koshuis eet, moet Donderdae die etelys voltooi en met die koshuis moeder reël

LET WEL: Sondae middae is dit van na ete tot 15:30 stilte en leerlinge wat van naweekbesoek terugkom, moet indien moontlik eers na 16:00 inkom.

16. EKSAMENTYE

Vanaf 12:00 tot ete is dit absolute stilte in koshuis. Leerlinge mag na eksamen tot ete buite die koshuis of op skoolterrein wees. Toestemming moet van personeellid aan diens verkry word indien leerling na eksamen iewers heen wil gaan. Leerlinge moet in eksamentye in die uittekenboek aandui watter dae hulle nie in die koshuis is nie. Gedurende eksamen is daar ook elke middag 'n ekstra uur studie.

17. FUNKSIES

Wanneer leerlinge by funksies was sal deure 10 minute na funksie sluit. Leerlinge wat met spesiale verlof later as 21:00 inkom moet met personeellid aan diens reël waar hulle inkom.

18. TV

Leerlinge mag in die middae na studie en in die aande voor studie TV kyk .

19. NA AANDETE en SLUIT VAN KOSHUISDEURE:

Die deure sluit met aanvang van aandstudie. Deure by die studiesale word volgens personeel se oordeel gesluit. Dit bly die personeel se verantwoordelikheid.