•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BRIEF VAN SBL

Geagte Ouers en voornemende ouers van Hoërskool Duineveld

 

Insake :          AFTREDE MNR. RIAN VAN DER VYVER

 

Soos u moontlik reeds bewus is tree die Skoolhoof, Mnr. Rian van der Vyver amptelik uit die onderwys op 30 Junie 2018.

 

Die Beheerliggaam het die adjunkhoof, Mev. Lizelle du Plessis, benoem as waarnemende skoolhoof in die periode vanaf 30 Junie 2018 totdat ’n nuwe skoolhoof aangestel is.

 

Die pos van die Skoolhoof sal eersdaags in die Onderwysgazette geadverteer word en waarna die voorgeskrewe prosesse en prosedures in samewerking met die Departement gevolg sal word ten einde ’n nuwe Skoolhoof vir Hoërskool Duineveld aan te stel.

 

Die Beheerliggaam in oorleg met die Departement van Onderwys behartig die keuringsproses van alle aansoeke en beskik dan oor  ’n aanbevelings bevoegdheid om uit die kandidate die mees geskikte kandidaat aan te beveel vir aanstelling in die pos as skoolhoof.

 

Dit is vir ons belangrik dat die suksesvolle kandidaat sal inpas by die ethos, waardes en visie van Hoërskool Duineveld.

 

Die Beheerliggaam onderneem om deurgaans in die beste belang van die skool, ouers en leerders op te tree ten einde die proses so spoedig doenlik af te handel.

 

Beste groete vanaf die Beheerliggaam .

 

G Kuhn

Voorsitter Beheerliggaam van Hoërskool Duineveld.